Početna

POLITIKA

EKOLOGIJA

 GOSPODARSTVO

Poveznice

Kontakt

 

Korištenje i mogućnosti većeg korištenja obnovljivih izvora u Hrvatskoj

 

2006-12-04

U ukupnoj domaćoj proizvodnji primarne energije (17) u Hrvatskoj udio obnovljivih izvora (hidro i ogrijevno drvo) je oko 1/3 cjelokupne proizvedene energije što nije slučaj u mnogim zemljama, koje nemaju te prirodne osobine. Taj udio proizlazi iz činjenice da je Hrvatska bogata hidropotencijalom koji se iskorištava za proizvodnju hidroelektrične energije. S vremenom se udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji energenata u Hrvatskoj povećava i u budućnosti će se još više povećavati zbog neminovnog smanjivanja proizvodnje fosilnih energenata. Udio domaćih energenata, pak, u ukupnoj potrošnji primarne energije u Hrvatskoj se smanjuje (17) i u 1997. god. bio je 52,6%, dok je u 1993. bio 62,7%. Stoga je posebno važno mudro ocijeniti koji energenti na svjetskom tržištu će biti dostupni Hrvatskoj u budućnosti, što racionalnije koristiti energiju i koristiti sve obnovljive izvore koji zadovoljavaju spomenute činitelje korištenja energije (Tablica 2).

 

HIDROENERGIJA. Hidroenergija je u Hrvatskoj posebno važan izvor za proizvodnju električne energije. Ta proizvodnja (17) iznosi u razdoblju od 1993. - 1997. od 4,3 do 7,2 milijarde kWh/god. i čini više od pola ukupno proizvedene električne energije u Hrvatskoj. Kapaciteti hidroelektrana (17) u Hrvatskoj 1997. godine bili su 2076 MW. U Hrvatskoj još postoje određene rezerve hidropotencijala za izgradnju hidroelektrana. Smatra se da dosadašnji iskorišteni hidropotencijal u Hrvatskoj (6) iznosi 6,6 milijardi kWh godišnje, a preostali tehnički iskoristivi još 6,1 milijardi kWh. Od preostalog tehnički iskoristivog hidropotencijala 2,93 milijardi kWh Hrvatska može koristiti samostalno. Međutim ova se količina umanjuje jer se slivno područje Cetine dijeli sa Bosnom i Hercegovinom pa potpuno samostalno iskoristivi potencijal iznosi 2,67 milijardi kWh. Od 3,17 milijardi kWh hidropotencijala na graničnim rijekama, Mura, Drava, Dunav, Sava, Kupa, Una, Hrvatska ima pravo na 1,98 milijardi kWh. Većina objekata na pograničnim rijekama je višenamjenska i značajna je za vodoprivredu. Svega potencijalnih 1,56 milijardi kWh planirano je proizvesti u objektima isključivo energetskog korištenja (6), a to je 25 % ukupnog tehnički iskoristivog potencijala u konvencionalnim hidroelektranama. Zbog toga što je najveći dio hidropotencijala predviđeno koristiti višenamjenskim objektima u kojima je osim proizvodnje električne energije važna i: zaštita od poplava i regulacija rijeka; vodoopskrba pučanstva i gospodarstva; navodnjavanje, odvodnja i uređenje zemljišta; što djelotvornije rješavanje prometa, nužno je projekte hidroelektrana rješavati zajednički sa svim korisnicima voda. Osim spomenutog hidropotencijala analizirano je 130 malih vodotoka (18) za izgradnju malih hidroelektrana snage od 50 do 1500 kW, od čega na 63 vodotoka bi se moglo proizvoditi 568 milijuna kWh/god, a na preostalih 67 vodotoka 130 milijuna kWh. Dakako, da treba analizirati gospodarstvenost tih potencijalnih elektrana.

 

U brojnim elaboratima analizirane su mogućnosti izgradnje hidroelektrana u Hrvatskoj. Jedan od njih (5) daje osobine nekih planiranih hidroelektrana u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Velike su razlike u osobinama elektrana danim u njima, što može biti posljedica razlika u metodologiji njihove izrade ili položaja planiranih objekata na vodotoku.

 

SUNČEVA ENERGIJA - Godišnji dotok sunčeve energije na 1 m2 horizontalne površine u Hrvatskoj (19) iznosi od 1170 (u unutrašnjosti) do 1600 kWh/m2 (u priobalju) ili prosječno oko 1310 kWh/m2  ili 4,7E9J/m2 (dakako da su moguće velike varijacije prostorno i vremenski). U sjevernoj Europi taj dotok iznosi od 950 - 1100, a na jugu Europe 1600 - 1750 kWh/m2. Ukupni prirodni potencijal energije Sunca stoga u Hrvatskoj iznosi 74,3 E12 kWh (1310 * površina=56,54E9m2) ili 267,5 E18 J. To je oko 750 puta više nego je potrošnja ukupne energije u Hrvatskoj (267,5E18/353,6E15). Termičkim pretvornicima solarne energije (za zagrijavanje vode) može se prosječno sakupiti (19) oko 40% energije, dok se fotonaponskim to može (19) učiniti s oko 10% djelotvornošću. Potrošnja ukupne energije po stanovniku u Hrvatskoj je 73,9E9 J, a potrošnja električne je 2241 kWh na godinu, pa bi uz spomenutu djelotvornost pretvorbe po stanovniku Hrvatske trebalo 39,3 m2 termičkih kolektora ili 17,1 m2 fotonaponskih kolektora za zadovoljavanje potreba za energijom. Dakako da se radi o različitim vrstama energenata pa to ne bi bilo jednostavno. Toplina Sunca ne može još djelotvorno zamijeniti naftne derivate, uz to po zimi i po noći nema sunčeva zračenja pa bi ga trebalo uskladištavati. Kad se uzmu u obzir svi činitelji energetske potrošnje spomenuti u poglavlju 4., posebno gospodarski, jasno je zbog ćega se niti kod nas kao ni drugdje u svijetu, zasad ne pridaje previše pažnje sunčevu zračenju kao izvoru energije, posebno za proizvodnju električne energije. Ipak našlo bi se razloga da se određenim potezima države poveća korištenje topline Sunca u pojedinim dijelovima godine u pojedinim područjima kao zamjena za toplinsku energiju iz kvalitetnijih i skupljih izvora (električna energija, plin...). Po broju postavljenih solarnih (termalnih) kolektora za zagrijavanje vode Hrvatska znatno zaostaje za mnogim sjevernijim europskim zemljama. Ako u tim zemljama to korištenje ima gospodarsko opravdanje zašto nebi imalo i kod nas?. Također bi se zasigurno i u stanogradnji moglo postići bolje korištenje sunčeve energije nego je danas.

 

GEOTERMALNA ENERGIJA - Temperatura ležišta geotermalnih voda u Hrvatskoj (21) nije dovoljna za djelotvornu proizvodnju električne energije (kakva se danas koristi u geotermalnim elektranama u svijetu), ali je dovoljno visoka za zadovoljavanje potreba za toplinskom energijom. Geotermalna energija - topla voda iz prirodnih izvora u Hrvatskoj - ima već dugi vijek korištenja (Varaždinske, Daruvarske, Lipičke i druge toplice). Bušenjima u istraživanju nafte i plina pronađena su brojna ležišta tople vode od kojih su najznačajnija područja Bizovca kod Osijeka (gdje se koristi), područja između Koprivnice, Ludbrega i Legrada, te u jugozapadnom dijelu Zagreba (gdje se djelomično koristi). Cjelokupno područje Panonskog sedimentnog bazena karakterizirano je relativno visokim srednjim geotemperaturnim gradijentom od 49 oC na 1000 m dubine što tamo gdje postoje izdašni akviferi može biti korišteno za toplinske potrebe. Izbušene su brojne bušotine (21) s temperaturom vode između 120 i 170 oC na dubinama od 2500 do 2800 m, kao i one s temperaturom vode od 68 do 96 oC na dubinama od 1300 do 1900 metara. Problem je kako povezati potencijalnog korisnika  tople vode i organizacije koje su na neki način zaposjele potencijalne iskoristive akvifere. Godinama je osnovni interes poduzeća za proizvodnju nafte i plina bila samo proizvodnja tih energenata (nafte i plina), a proizvodnja tople vode im nije bila zanimljiva, dapače, bila im je konkurentna, kao i procjena eventualno iskoristivog potencijala brojnih probušenih slojeva ugljena. Sustavi korištenja tople vode dubokim bušotinama zahtijevaju znatna materijalna ulaganja, koje pojedinačni mali korisnici najčešće nemaju. To korištenje bi kod nas trebalo biti vezano uz komunalne jedinice (naselja, dijelovi naselja, gradovi..), koje bi mogle osigurati sredstva, gdje bi se topla voda mogla koristiti za centralizirane sustave grijanja, dakako uz pažljivu analizu svih činilaca korištenja energije prije nego se ulazi u projekte izgradnje. Pad proizvodnje nafte i plina trebao bi usmjeriti naftnu tvrtku INA-u u ulaganja u korištenje geotermalne energije i drugih dobara iz podzemlja.

 

Kod proizvodnje električne energije u termoelektranama oslobađaju se u okoliš znatne količine tople vode. Prvenstveno bi trebalo naći načina, kako tu vodu, koja je već na površini zemlje, kod nas što bolje iskoristiti.

 

U obalnom području Hrvatske valjalo bi intenzivnije koristiti toplinske pumpe za namirivanje potreba za toplinom ili hlađenjem u zamjenu za električnom energijom. Valjalo bi usporedno razmotriti sve energetske činitelje za  kombinirane sustave za toplifikaciju (toplinske pumpe, solarne kolektore topline,  arhitektonska rješenja...) kao alternativu eventualnom uvođenju plina u to područje (zbog neriješenog problema dobave plina).

 

ENERGIJA VJETRA - Za korištenje vjetra za proizvodnju električne energije analiziran je potencijal jadranskih otoka i priobalja (20) gdje ima pogodnih lokacija s dovoljnom učestalošću i brzinom vjetra. Procijenjeno je da bi se izgradnjom ukupno 779 vjetrenjača svaka od 250 kW snage ili ukupno 195 MW, moglo na tom području proizvesti 376 milijuna kWh električne enegije. Visina stupa takvih vjetrenjača je 30 m, a promjer rotora s lopaticama je 27 metara. Većim objektima - jedinicama mogla bi se postići i veća proizvodnja. I u ovom slučaju treba analizirati gospodarstvenost ovih objekata.

 

Područje primjene energije vjetra kod nas bi moglo biti za podizanje vode za navodnjavanje. Vrlo mali broj poljoprivrednih površina u Hrvatskoj je navodnjavan. Štete od elementarnih nepogoda u Hrvatskoj (12) iznose više od 800 tisuća US dolara na dan, od čega su štete izazvane sušom više od 40% tog iznosa. Zacijelo bi se moglo koristiti male vjetrenjače za podizanje vode i navodnjavanje poljoprivrednih površina. Taj način korištenja nije osjetljiv na promjenjivost i brzinu vjetra i nisu u pitanju velike investicije. Dakako da treba analizirati gospodarstvenost i izvedivost tog poduhvata na sasvim konkretnim lokacijama za poljoprivrednu proizvodnju.

 

BIOMASA I KOMUNALNI OTPAD - Ogrijevno drvo, biljne i životinjske otpatke (uključivo bioplin), te komunalni otpad treba u Hrvatskoj koristiti za toplinske potrebe ili za proizvodnju malih količina električne energije svuda gdje analize pokažu da to ima gospodarstvenu opravdanost i gdje su zadovoljeni svi činitelji energetske potrošnje spomenuti u poglavlju 4.

 

Dr. Branimir Molak, dipl.inž.

 

 

  Na vrh